Cam Lộ: Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên – Chú trọng đội ngũ bí thư chi đoàn tại địa bàn dân cư


Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 144

Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh phong trào Đoàn ở cơ
sở, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia rèn luyện,
cống hiến, trưởng thành… là những giải pháp tích cực được các cấp bộ đoàn
trong toàn huyện triển khai nhằm phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
kết nạp.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là
nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Huyện đoàn Cam Lộ đã làm tốt công tác
giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN thông qua việc tổ chức cho ĐVTN
học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả các phong trào thi
đua, cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo
trong đội ngũ ĐVTN. Hằng năm, Huyện đoàn đã chỉ đạo công tác phát triển đảng
viên đối với từng cơ sở đoàn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cơ sở đoàn, trong đó
trong điệu kiện khó khăn như hiện nay như lực lượng thanh niên ở nông thôn
mỏng, đa số đi làm ăn xa….BTV Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn chú trọng
đến lực lượng thanh niên nòng cốt, đội ngũ bí thư các chi đoàn, chi hội.
trưởng….để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng
quan tâm tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy, chú trọng phát triển đảng viên trong
ĐVTN, trong đó chú trọng đến các đồng chí Bí thư Chi đoàn chưa là Đảng viên.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Để tạo nguồn phát triển đảng viên, các tổ chức đoàn trong toàn huyện chú trọng
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN. Đẩy
mạnh thực hiện cuộc vận động ;ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam; gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị
giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình
thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.


Bí thư chi đoàn thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính tại Lễ kết nạp đảng viên.

Bí thư chi đoàn khu phố 7, thị trấn Cam Lộ tại Lễ kết nạp đảng viên.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các
cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và
tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Điểm nổi bật là công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN được quan tâm
về chiều sâu, việc tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua khen thưởng và giới
thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức
về Đảng được thực hiện đúng quy định.
trong năm 2022, các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu gần 148 ĐVTN ưu tú
cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, có 69 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng
vào hàng ngũ Đảng, đến nay, bí thư chi đoàn địa bàn dân cư là 71/80 Đảng viên…...
Đội ngũ ĐVTN sau khi được kết nạp vào Đảng luôn phát huy tốt tinh thần trách
nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động đưa các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với
nhân dân; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương,
góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hiện nay, công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN còn gặp nhiều khó khăn.
Phần lớn ĐVTN đi học hoặc đi làm ăn xa, số lượng thanh niên có mặt tại địa
phương thường có trình độ thấp, chưa xác định rõ mục tiêu phấn đấu vào Đảng.
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, Ban Thường
vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn trong toàn huyện đẩy mạnh công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp ĐVTN nhận thức đúng và đầy đủ về công
tác phát triển đảng viên hiện nay.
Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động để thu hút,
tập hợp thanh niên, tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai
trò, trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền,
đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


Huyện Đoàn Cam Lộ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.871.331
- Email: huyendoancamlo@yahoo.com , tuoitrecamlo@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
1

Tổng truy cập
Tổng truy cập
281,049